Kamera Aydınlatma Metni

Kvkk

KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karacasu Karaziyaret Mah. 81087. Sk. No:3/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde mukim Veri Sorumlusu Öncü Mutfak Eşyaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına  kvkk.oncu.com.tr adresinde yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Öncü Mutfak’ın bina ve eklentilerinin giriş ve çıkış kapıları, bina dış çevresi, otopark, güvenlik merkez ve kulübeleri, mutfak, kat koridorları, lobi ve diğer hizmet alanlarında ve uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (“Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır.) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin tespiti ve önlenmesi) veya veri sorumlusunun meşru menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması) amaçlarıyla ya da kanunlarda açıkça öngörülen hallerde (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,
 • Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yangın ve benzeri afetlerin önlenmesi,
 • Şirket yerleşkenin bulunduğu alanların (bina, otopark, özel alanlar gibi) yönetimi, •     Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizin hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılması söz konusudur.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@oncu.com.tr ile iletişime geçebilir veya kvkk.oncu.com.tr adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.