Gerçek Kişi Aydınlatma Metni

Kvkk

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)  GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ, DANIŞMAN, İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Karacasu Karaziyaret Mah. 81087. Sk. No:3/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde mukim Veri Sorumlusu Öncü Mutfak Eşyaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla hizmet veya ürün tedarik ettiği gerçek kişilerden elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmektedir. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları kvkk.oncu.com.tr adresinde yer almaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizle gerçek kişi tedarikçi arasında kurulan ticari ilişki kapsamında sözleşmenin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla yapılmış olan görüşmeler, toplantılar, ziyaretler ve sözleşmenin imzası sonrasında paylaşılan kişisel veriler sözleşmenin ifası ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürümesi meşru menfaati hukuki sebepleriyle Şirketimizce işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 1. Bağımsız denetim ve kalite, denetim, sertifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Danışmanlarımızın veya eğitimcilerin kimlik ve iletişim verileri eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 4. Hizmet/ürün satın alımından kaynaklı ödemelerin yapılabilmesi için finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 5. Şirketimiz alanlarına gelindiğinde kamera kayıtları ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla,
 6. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 7. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 8. Mevzuattan kaynaklanan ve olası ihtilafların gerçekleşmesi halinde kullanılmak üzere verilerin saklanması ve arşivlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Sözleşme süreçlerinin imzası ve ifasının yürütülmesi,
 10. Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 11. Adli ve idari merciler ile yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 12. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, 13. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirme.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek  ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır. 

 1. Şirketimizin kanuni ve sözleşmesel yükümlüklerini yerine getirmesi gereğince serbest ve yeminli mali müşavirine, 
 2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarına, Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi yetkili mercilere,
 3. Sözleşmenin ifası kapsamında ödeme ve benzeri işlemleri yapmak amacıyla bankalara,
 4. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili adli ve idari mercilerden talep edilmesi veya herhangi bir dava süreci olması halinde bu mercilere.
 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini kvkk.oncu.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 2. 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.