Nihai Tüketici Aydınlatma Metni

Kvkk

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)  NİHAİ TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Karacasu Karaziyaret Mah. 81087. Sk. No:3/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde mukim Veri Sorumlusu Öncü Mutfak Eşyaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından nihai tüketiciler ile yapılan sözleşmeler ve onlardan gelen talep ve şikayetler kapsamında elde edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmektedir.  

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞİRKET’imizden ürün satın alan nihai tüketicilerin kişisel verileri Şirketimiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden elde edilmektedir. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler; Şirketimizin iş faaliyetlerinin ve finans, muhasebe faaliyetlerinin yürütülebilmesi için şirketimizin meşru menfaati, satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile Tüketicilerin Korunmasına ilişkin mevzuatlardan kaynaklı hakların tesisi veya kullandırılabilmesi hukuki sebepleri ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 1. Nihai tüketici ile iletişim kurulması amacıyla,
 2. Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 4. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 5. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 6. Talep / Şikayetlerin Takibi,
 7. Hizmet kalitesinin artırılması,
 8. Tüketicinin Korunması Kanunu’ndan ve sair mevzuattan kaynaklı faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 9. Hukuki ihtilaf olması halinde şirketimiz menfaatlerinin korunabilmesi, 
 10. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirme.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde 

 1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla bu makamlara,
 2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve Kuruluşlarına,

Aktarılabilecektir.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini kvkk.oncu.com.tr  adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 2. 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.